Image description

在非洲、 亚洲和中东地区, 营运 一間创新和环保的全球商业贸易公司

        持续性传递

首页               关于我们               矿物和金属               农产商品               职位               办事处和联系人