Image description

在非洲、 亚洲和中东地区, 营运 一間创新和环保的全球商业贸易公司

  可持续性传递

首页                       关于我们                    矿物和金属                    农产商品                     职位                    办事处和联系人


我们正在寻找新的人才加入在亚洲、中东和欧洲的团队。我们坚信人力资源是最重要的资产。这就是为什么我们積極招聘一些正在寻找挑战,有企业经验,多元文化背景和关心环境的人才。


 


所以请不要犹豫,向我们发送您的简历,我们会给你反馈意见和很乐意为您提供一个面试的机会.

 


 

 

Image description